AKTUALIZACE DOKUMENTU

V období 2019 - 2021 bude zpracována aktualizace dokumentu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Aktualizace by měla s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb obcí a z jejich územních plánů. Součástí dokumentu bude i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále bude obsahovat návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace.
 
Na základě výsledku výběrového řízení Rada Libereckého kraje vybrala zhotovitele celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, kterým je  společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha.
 
Dokument, který bude sloužit pro potřeby plánování zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Libereckém kraji, popíše také stav vodních zdrojů a spotřeby vody a její produkce v regionu. Cílem aktualizace je také nalézt vhodná opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody či možnosti pro nouzové zásobování pitnou vodou v době krize.
 
 

Zpracování aktualizace PRVK

Seznámení s celkovou aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro zástupce obcí se bude konat za účasti zhotovitele v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v Liberci Liberec 2 (vchod C, 3. patro - multimediální sál) ve dnech 25. 7. 2019 a 30.8.2019 od 9:00.

 

Prezentace ze seminářů pro obce

Bolesti v oboru domácích ČOV (PDF)

Ing. Vlastimil Zahrádka, POH s.p.

 

Celková aktualizace PRVK LK (PDF)

Ing. Miloš Hoferka, VRV a.s., Praha

 

Podklady k aktualizaci PRVK z obcí

V průběhu září a října 2019 rozeslalo VRV na obce a města dotazník k stávajícímu a plánovanému stavu vodohospodářské infrastruktury. Dotazník byl rozeslán formou webového dotazníku, emailem a papírově poštou.

V dotazníku se dotazovali na podrobné informace jednak týkající se stávajícího stavu vodovodu a kanalizací a také na plány rozvoje VaK.
U obcí a měst, kde je vlastník infrastruktury SVS a.s., informace o stávajícím stavu VRV dostane od vlastníka. Informace o výhledových akcí očekávají od obcí a měst. Tam, kde infrastrukturu vlastní VHS Turnov a.s., veškeré informace o stávajícím stavu i výhledu VRV obdrží od VHS Turnov. Obdobně, jako u VHS Turnov, jsou řešeny města a obce, kde VaK vlastní společnost Frýdlantská vodárenská společnost a.s.

Ke konci listopadu 2019 VRV obdrželo (i se započtením obcí a měst pod VHS Turnov a Frýdlantské vodárenské společnosti) podklady od cca 55 % dotázaných. U některých obcí a měst jsou zaslané podklady kompletní, u některých jen částečné.

Postupně zaslané podklady VRV zpracovává do aktualizovaných karet obcí a mapových podkladů. První návrhy zasílá zpět vlastníku VaK a řeší nepřesnosti. Finální podoba návrhu půjde ke schválení vedení obce / města.

Mapka s přehledem stavu dotazníkového šetření