Často kladené dotazy

Co je a co není změna PRVKÚK

Změnou „Plánu rozvoje" je:
a) změna technického řešení návrhu investice nebo modernizace či rekonstrukce vodovodu, definovaného v § 2 odst. 2 zákona a s tím související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, uvedené v Plánu rozvoje.
b) změna nákladů na realizaci změny podle písmene a) budou vyšší o více než 15 % proti nákladům, které uvádí Plán rozvoje při stejných parametrech (počet zásobovaných nebo odkanalizovaných obyvatel, kapacita technických zařízení apod.). Náklady v Plánu rozvoje i změny se stanovují podle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací č.j. 8114/2007-16000 ze dne 6. března 2007. Metodický pokyn je zveřejněn na internetové stránce Ministerstva zemědělství.
c) změna hranic kraje vymezená ústavním zákonem
d) změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností (vodoprávnímu úřadu)
e) jiná skutečnost vývoje demografických údajů než byla předpokládaná v „Plánu rozvoje"
f) změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových základních podmínek, za nichž byl „Plán rozvoje" zpracován, projednán a schválen.

Změnou „Plánu rozvoje" není:
a) jiná doba realizace technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, než je navržena v časovém rozvrhu schváleného „Plánu rozvoje", pokud tato iniciativa nezpůsobí odčerpání finančních zdrojů určených k realizaci prioritních technických řešení v požadovaném časovém horizontu
b) zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy a odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Zainvestování těchto ploch „Plán rozvoje" neřeší a proto nemohou být tyto návrhy předmětem žádostí o schválení změny schváleného Plánu rozvoje, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.
Dotazy na časový horizont plánovaných výstaveb

Liberecký kraj má schválen koncepční materiál ohledně rozvoje vodovodů a kanalizací v Libereckém kraji, tzv. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK), který byl schválen na dobu 10 let, tedy do roku 2015 a do tohoto roku zahrnuje výhled v jednotlivých obcích kraje. Pro aktuálnější informace ohledně výstavby je třeba se obrátit na vlastníka nebo provozovatele sítě (například Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice nebo Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) nebo na příslušný vodoprávní úřad, který má kompetenci tyto stavby povolovat.

Konkrétní údaje lze najít v tabulkové části PRVKÚK:

Tabulka 11 - zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů 12, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty vodovodu v obci. Technické informace pro části skupinových vodovodů, které slouží pro zásobení několika měst a obcí jsou popisovány v samostatných tabulkách. Samostatné tabulky, které mají názvy jednotlivých skupinových vodovodů jsou umístěny na konci souboru tabulek

Tabulka 12  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty odkanalizování v obci