VÝPOČET POTŘEBY VODY

Počet obyvatel zásobených pitnou vodou

Podkladem pro výpočet potřeby je předpokládaný demografický vývoj na území Libereckého kraje.

Při určování počtu obyvatel zásobených pitnou vodou se vychází z podkladů vlastníků a provozovatelů vodovodů. Pro stanovení počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v obcích, kde v současné době není vodovod nebo kde nejsou k dispozici dostatečné podklady, se ve výpočtu vycházelo ze schématu, který je uveden v tabulce.

Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou v závislosti na velikosti obce

velikost obce 2002 2015
%
do 150 obyv. 80,3 85,0
150 - 500 obyv 85,6 93,0
500 - 2000 obyv. 89,7 96,0
nad 2000 obyv. 92,7 100

Výpočet potřeby vody

Orientační výpočet potřeby vody byl zpracován podle Návrhu směrnice pro výpočet potřeby vody, která byla zpracována v Hydroprojektu a.s. pro MZ ČR v roce 1999 1. Podkladem pro výpočet potřeby vody byly údaje provozovatelů o potřebě vody v roce 2002 a údaje pro vodovody a kanalizace provozované obecními úřady.

Specifická potřeba vody obyvatel (VFD)

Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích letech. V závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se měla pohybovat v roce 2015 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v tabulce.

Specifická potřeba z VFD v roce 2015

počet obyvatel v obci Specifická potřeba VFD v l/osxden
min max
do 150 60 100
150 – 500 60 120
500 – 2000 80 140
nad 2000 100 160

Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele (VFO)

Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se vychází z předpokladu, že hodnota potřeby vody v m3/rok pro individuálně kalkulované spotřebitele zůstává v roce 2015 na úrovni roku 2002.

Specifická potřeba pro úniky z rozvodů (VNFú)

Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na jednotku náhradní délky potrubí o průměru 150 mm. Náhradní délka potrubí (LN) je definována jako taková délka potrubí o DN 150, jehož vnitřní povrch se rovná součtu povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí. Pro výpočet je sestaven matematický model, který předpokládá meziroční nárůst jednotkových úniků při respektování navrhovaných rekonstrukcí a jejich vlivu na snížení jednotkových úniků.

BILANCE POTŘEBY VODY

V tabulce jsou uvedeny v přehledné formě údaje o krytí potřeby vody zdroji pro celý kraj.

Přehled potřeby vody a její krytí zdroji pro kraj


  2002 2010 2015
Qp Qd Qp Qd Qp Qd
l/s
Potřeba vody 1178,2 1540,5 1181,3 1551,2 1216,9 1602,9
Zdroje na území Libereckého kraje 2903,1 3496,2 2941,1 3430,8 2929,7 3419,4
Voda převzatá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voda předaná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rezerva 1724,8 1955,7 1759,7 1879,6 1712,8 1816,6

K údajům uvedeným v tabulce je třeba uvést několik poznámek:

 • výpočet potřeby vody je proveden pro obce, které mají v současnosti vybudovaný vodovod a pro obce, u kterých se připojení na vodovod předpokládá,
 • minimální nárůst potřeby vody do roku 2015 o cca 4 % vyplývá ze skutečnosti, že v Libereckém kraji je již v současnosti zajištěno zásobení pro vysoký podíl obyvatel a očekávaný nárůst počtu zásobených obyvatel je poměrně malý. Do výpočtu se pozitivně promítá i předpoklad, že budou realizovány rekonstrukce vodovodní sítě a snížen tak podíl vody nefakturované,
 • z tabulky je patrné, že místní zdroje v Libereckém kraji, v současnosti postačují pro zabezpečení potřeby vody. Pokles kapacity zdrojů k roku 2010 vyplývá z předpokladu, že bude snížen v rámci připravovaných rekonstrukcí jmenovitý výkon úpravny vody Bedřichov a Souš. Zdroje pitné vody jsou sice rozděleny po území okresu nerovnoměrně, ale přesto je možné konstatovat, že je až na výjimky potřeba vody uspokojována v odpovídajícím množství a kvalitě,
 • zásobení kraje je rozhodujícím způsobem zajišťováno z významných zdrojů podzemní vody v jižní části kraje a z vodárenských nádrží v oblasti Jizerských hor. Do budoucnosti se předpokládá, že budou tyto systémy postupně i když ne významně rozšiřovány.


VODOVODY – SOUHRN SOUČASNÉHO STAVU

Rozsah a způsob zásobení trvale bydlících obyvatel pitnou vodou vyjadřuje pro rok 2002 koláčový graf na prvním obrázku a pro očekávaný výhled do roku 2015 na druhém obrázku. Je možné konstatovat, že je v současnosti na území Libereckého kraje zajištěno zásobení trvale bydlících obyvatel z veřejných vodovodů 87 %. Z porovnání obou obrázků je patrný očekávaný nárůst počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů a pokles obyvatel zásobených z individuálních zdrojů. Počet obyvatel zásobených z veřejných vodovodů se tak z výší na 98 %.

Rozsah zásobení pitnou vodou – současný stav

Rozsah zásobení pitnou vodou – výhledový stav

PŘEDPOKLADY ZÁSOBENÍ LIBERECKÉHO KRAJE PITNOU VODOU DO ROKU 2015

Návrh technického řešení rozvoje jednotlivých vodovodů se zaměřuje na řešení dvou okruhů otázek:

 • doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů,
 • výstavba vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Zde je třeba zdůraznit, že cílem „Plánu rozvoje" není navrhnout vodovod ve všech obcích, kde v současnosti vodovody nejsou, ale s přihlédnutím k současným ekonomickým podmínkám pouze v obcích, kde jsou vážné problémy s jakostí vody v místních zdrojích a kde dostatečné množství potenciálních odběratelů.

Doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů

V návrhu technického řešení se vychází ze současné struktury vodovodů, jejich zdrojů, dopravních systémů, zásobních vodojemů a vodovodních sítí. Existující infrastruktura vodovodů byla posouzena z hlediska technického stavu a potřebných kapacit s výhledem do roku 2015 a byly navrženy potřebné rekonstrukce a modernizace jednotlivých vodovodů.

V průběhu zpracování „Plánu rozvoje" byly posouzeny jednotlivé stávající vodovody a byla navržena potřebná technická opatření v tomto rozsahu:

 • posouzení kapacity zdrojů s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodech. Stanovení podmínek pro další využití zdrojů a případně i pro jejich rozšíření,
 • posouzení kvality vody ve zdrojích a návrh technických opatření,
 • posouzení hlavních dopravních tras s ohledem na vývoj potřeby vody ve vodovodu, posouzení kapacity vodojemů a čerpacích stanic umístěných na dopravních trasách,
 • posouzení kapacity zásobních vodojemů a návrh případného rozšíření,
 • posouzení spotřebišť z hlediska optimálního rozdělení do tlakových pásem,
 • návrh rozšíření vodovodních sítí s ohledem na předpokládaný vývoj zásobení. Návrh rekonstrukcí vodovodních sítí s ohledem na technický stav vodovodních řadů.

Rozvoj vodovodů v obcích, které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu

Nejobtížnějším a současně velmi důležitým úkolem bylo najít kritéria pro doporučení, ve kterých obcích s výstavbou vodovodu počítat a ve kterých ne. Pro rozhodování byla zvolena následující kriteria:

 • kvalitativní - na základě dostupných podkladů byly obce, ve kterých není v současné době vodovod pro veřejnou potřebu, rozděleny do skupin podle kvality vody v soukromých a obecních studních. Přihlíženo bylo i k tomu, zda je v těchto studních k dispozici dostatek vody. Do skupiny obcí, ve kterých se předpokládá výstavba vodovodu, byly zařazeny všechny obce, ve kterých se vyskytují specifické látky, radon a podobné a obce s nedostatkem vody,​
 • ekonomická - v obcích, kde se ve vodě vyskytují látky odstranitelné i při individuální úpravě vody (bakteriologické znečištění, železo, mangan, dusičnany) byly posuzovány investiční náklady potřebné na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu oproti nákladům potřebným na individuální zásobení,
 • velikost obce - z řešení byly vyřazeny obce s velmi malým počtem obyvatel, kde je sice výstavba vodovodu možná, ale podstatné méně reálné je financování vodovodu,
 • ostatní - do skupiny obcí, ve kterých je navrhována výstavba vodovodu, byly zařazeny další obce, ve kterých vyplývá potřeba výstavby vodovodu z jiných kritérií, např. významná rekreační oblast, oblasti častých záplav, riziko kontaminace zdrojů z průmyslu a pod. Při posuzování těchto obcí se zpravidla vycházelo z doporučení a podkladů územního plánu velkého územního celku.

Navržená řešení doplnění a rekonstrukce současných vodovodů a výstavby vodovodů nových je podrobně popsáno ve zprávě A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.