PRIORITNÍ OSA

Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

 • splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002, a byly přehodnoceny v PRVKUK,
 • definování rozvojových území Libereckého kraje na podkladě konceptu územního plánu velkého územního plánu. Těmto oblastem je dána priorita a jsou upřednostňovány v časovém plánu výstavby,
 • potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje" a ze záměrů vlastníků a provozovatelů,
 • plnění požadavku ustanovení č. II závěrečná a přechodná ustanovení zákona č. 20/2004 Sb., odst. 6 (Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 EO, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31.12.2010, jsou povinny nejpozději do 31.12.2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona).

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit:

Vodovody

 • zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné vody) - do roku 2010
 • nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav ohrožuje provoz systému - do roku 2010
 • rekonstrukce vodovodních sítí a objektů - průběžně podle technického stavu
 • výstavba nových vodovodů v rozvojových oblastech Libereckého kraje (ÚP VÚC) - do roku 2012
 • výstavba nových vodovodů v dnes nezásobovaných obcích a doporučených k výstavbě v PRVKUK - do roku 2015
 • stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu - do roku 2020Kanalizace

 • a) realizace probíhajících nebo připravených akcí a realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 10000 EO ( zařazených do tabulky B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002 do roku 2006
  b) realizace v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO dle požadavku vodního zákona do roku 2010
 • a) výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a v ekologicky citlivém území do roku 2012
  b) výstavba ČOV v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, které mají vybudovanou kanalizační síť do roku 2014
 • rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů průběžně podle technického stavu
 • výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech Libereckého kraje (ÚP VÚC), které v současnosti nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem do roku 2012 - 2020
 • výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích bez kanalizace a doporučených k výstavbě v PRVKUK do roku 2015 - 2020
 • výstavba či rekonstrukce kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu do roku 2020

Důležité je zde zdůraznit skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje" je zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let s tím, že v případě realizačních preference č.5 a 6 mohou přesáhnout i rok 2015. Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.