ÚČEL A CÍL SCHVÁLENÉHO KONCEPČNÍHO DOKUMENTU

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. Plán rozvoje není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů. Časové zařazení vlastní realizace a zajištění financování je na investorech.

Podkladem pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací byly Územní plány velkých územních celků a naopak plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou podkladem pro územní plány obcí a pro regulační plány.

„Plán rozvoje" je zpracován s výhledem na cca 10 let (do roku 2015).

Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

Lze navrhnout, projednat a schválit změny „Plánu rozvoje" při respektování stanovených podmínek a postupů.K naplnění účelu a cíle Plán rozvoje" zahrnuje:
  • shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje (územního celku) a jednotlivých obcí,
  • zhodnocení stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a jejich administrativních částech. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2002,
  • výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod,
  • návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,
  • návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15 let včetně časového harmonogramu,
  • podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou,
  • stanovení potřebných investičních nákladů,

Podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, pokud došlo ke změně podmínek, za nichž byl „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje" schválen, zpracuje a schválí kraj změnu a aktualizaci.

ZMĚNA
Od roku 2010 platí metodický pokyn 401/2010-15000 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Z tohoto metodického pokynu je nutné vycházet při zpracování podkladů pro změnu PRVK.