Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

Plán rozvoje není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů. Časové zařazení vlastní realizace a zajištění financování je na investorech. Je zpracován s výhledem na cca 10 let (do roku 2015).

      

POTŘEBUJETE NĚCO VĚDĚT? ZEPTEJTE SE VODOHOSPODÁŘŮ

 

Změny a aktualizace PRVK      Seznam karet obcí

Vodovodní síť 

Kanalizační síť 

Karty obcí 

Změny PRVK od roku 2004